Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Kort fortalt

Du lærer at arbejde med epoxy og isocyanater på en sundheds-og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde i forhold til dig selv og dine omgivelser.

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
11-11-2020
Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy m.m.
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2 dage Daghold
18-11-2020
Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy m.m.
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2 dage Daghold
16-12-2020
Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy m.m.
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2 dage Daghold
Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

·       Du lærer at arbejde med epoxy og isocyanater på en sundheds- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde

·       Du lærer at arbejde sikkert med stofferne og materialerne

·       Du lærer at anvende de rigtige beskyttelsesmidler og sikkerhedsforanstaltninger - både for dig selv og dine kolleger

·       Du lærer om reglerne og forbuddene på området

·       Du lærer, hvordan du sikkert kommer af med affaldet fra dit arbejde

·       Du bliver i stand til at yde førstehjælp i forbindelse med kontakt med materialerne

Info om fag

Målgruppe: Kurset henvender sig til medarbejdere som arbejder med epoxy og isocyanater. Du skal være fyldt 18 år, medmindre du har en uddannelsesaftale (lærekontrakt). Du skal være sikker på at du ikke lider af allergi eller er overfølsomhed over for epoxy eller isocyanater, af astma, kronisk lungelidelse eller kraftig håndsved (hyperhidros manuum)

Beskrivelse: Deltageren kan udføre arbejdet med epoxy og isocyanater sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til sig selv og sine omgivelser.

Deltageren skal ved udførelse af arbejdsopgaver, hvori der indgår epoxy og isocyanater kunne:

sikre, at arbejdet med epoxy og isocyanater følger Arbejdstilsynets gældende vejledningsmateriale for arbejde med stoffer og materialer samt arbejde med epoxy og isocyanater, indtil stofferne og materialerne er udhærdede og faren for sundhedsfarlige påvirkninger er ophørt
vælge og anvende de rigtige værnemidler og evt. andre sikkerhedsforanstaltninger ved hjælp af blandet andet brugsanvisning, sikkerhedsdatablade og evt. kodenummer
påføre og aftage samt anvende personlige værnemidler, herunder handsker, åndedrætsværn og arbejdsdragter på en sådan måde, at hud og hænder samt omgivelser ikke bliver forurenet med epoxy og isocyanater og luftveje ikke bliver udsat for aerosoler, gasser og dampe
identificere sundhedsrisici i forbindelse med arbejdets udførelse
udvise kendskab til arbejdsmiljølovgivningens generelle forebyggelsesprincipper, herunder indsigt i substitutionsprincippet og dets anvendelse
identificere arbejdssituationer der er omfattet af forbud, herunder skal kursisten have kendskab til forbuddet mod at sprøjtepåføre epoxy og isocyanater uden for sprøjtekabiner olign.
sikre sig, at der er opsat advarselstavle og evt. anden signalgivning imens arbejdsopgaverne udføres
sørge for, at andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet med stofferne og materialerne, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig påvirkning
anvende hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger korrekt i forbindelse med arbejdets udførelse
være i stand til at yde førstehjælp og akut uheldshåndtering ved kontakt med epoxy og isocyanater, herunder bruge nødbruser og øjenskylleudstyr
håndtere farligt affald, herunder bortskaffe brugt emballage, handsker og dragter sikkerheds-, sundheds-og miljømæssigt forsvarligt, så ingen kan få rester af ikke fuldt udhærdet epoxy og isocyanater på hud og hænder.

Uddannelsen skal gennemføres som en vekselundervisning med lige dele teori og praktiske opgaver. Deltageren skal uanset faglig relation kunne forholde sig til både små og store mængder epoxy, harpikser og isocyanater

I den teoretiske del skal der lægges særlig vægt på at kursisten kan læse brugsanvisninger/sikkerheds-datablade og MAL-koder, så kursisten f.eks. kan aflæse produktets grad af farlighed og foretage korrekt valg af værnemiddel og evt. andre sikkerhedsforanstaltninger ud fra produktets egenskaber. .

I den praktiske del skal der indgå øvelser i korrekt brug af værnemidler, herunder korrekt på- og aftagning af værnemidler, så kursisten eller andre ikke bliver kontamineret samt øvelser i arbejdspladsindretning, produkthåndtering samt førstehjælp og akut uheldshåndtering.

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), bilag 3.

Personer med visse diagnoser er underlagt særligt forbud mod at arbejde med epoxy og isocyanater ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18.december 2015, bilag 3

Forbuddet lyder som følger:
Personer, der har eksem eller konstateret epoxyallergi, må ikke arbejde med epoxyholdige materialer.
Personer, der lider af astma eller eksem samt personer, som har konstaterede lungelidelser eller konstateret hud- og luftvejsallergi over for isocyanater, må ikke arbejde med isocyanatholdige materialer.
Personer med kraftig håndsved (hyperhidrosis manuum) må ikke arbejde med hverken epoxy- eller isocyanatholdige materialer.

Fagnummer: 47942 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.848,20
Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.848,20
Kursusagent
Ønsker du kurset på et senere tidspunkt? Du kan modtage en e-mail, næste gang vi opretter hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik