FVU_undergruppe

FVU (Forberedende Voksenundervisning)

Bliv bedre til at læse, skrive og regne -og mere fortrolig med IT

FVU er forberedende voksenundervisning.

På FVU kan du få undervisning i fire fag:

 • FVU-start
 • FVU-digital, trin 1-3
 • FVU-dansk, trin 1-4
 • FVU-matematik, trin 1-2

Målgruppe

Forberedende voksenundervisning (FVU) henvender sig til dig, der har udfordringer med dansk, matematik eller IT.

Vi tilrettelægger undervisningen efter dit behov og med udgangspunkt i, om du skal forbedre dine færdigheder på jobbet, i hverdagen, når du skal hjælpe børnene med lektier, eller din egen uddannelse. Uanset din situation kan FVU måske være en mulighed for dig.

OBS! Se info om FVU for virksomheder - klik her

FVU-start

FVU-start er et undervisningstilbud til dig, der har dansk som andetsprog, og hvor du gerne vil styrke dine dansk-sproglige færdigheder.

Der vil være fokus på samtale og ordforråd (læs mere i folderen i højre side).

 

FVU-digital

Har du brug for at få basale digitale kompetencer, som du kan bruge inden for dit jobområde, kan FVU-digital være løsningen.

På forløbet arbejder du med digitale værktøjer i relation til brug af computer, smartphone, o.lign. (læs mere i folderen i højre side).


FVU-dansk

På FVU-dansk bliver du bedre til at læse og skrive dansk. FVU-dansk består af 4 trin.

Du kommer til at arbejde med alt fra vejledninger og beskeder, til breve, e-mails og aviser (læs mere i folderen i højre side).


FVU-matematik

På FVU-matematik bliver du bedre til matematik. FVU matematik består af 2 trin.

Du kommer til at arbejde med tal og matematik fra din hverdag, eksempelvis opskrifter, talforståelse, regning og grundlæggende matematiske begreber (læs mere i folderen i højre side).

Du skal have en kort samtale med en af vores vejledere, samt en screeningstest på en PC. Det tager ca. 30 minutter at blive testet, og herefter vurderes det, om FVU er det rigtige tilbud til dig.

Du kan gå til prøve efter hvert trin. Prøverne er et tilbud, og er naturligvis valgfrit. Du kan i stedet få udstedt et deltagerbevis ved 80 % fremmøde til undervisningen.

Prøven efter det sidste trin i dansk og matematik svarer i sværhedsgrad til 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve niveau g).

Bestået trin 4 i FVU-læsning og bestået trin 2 i FVU-matematik er adgangsgivende til en erhvervsuddannelse.

Prøver i FVU-læsning

På trin 1 er prøvetiden 1 time og 45 minutter fordelt med:

 • 45 minutter til besvarelse af opgavesæt 1
 • 15 minutters pause
 • 45 minutter til besvarelse af opgavesæt 2

På trin 2, 3 og 4 er prøvetiden 2 timer og 15 minutter fordelt med:

 • 45 minutter til besvarelse af opgavesæt 1
 • 15 minutters pause
 • 1 time og 15 minutter til besvarelse af opgavesæt 2 på alle trin

Tilladte hjælpemidler

 • skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler
 • kan der ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af uddannelsesinstitutionen
 • ZBC stiller ikke ordbøger til rådighed i alle sprog. Det er derfor vigtigt, at du har aftalt med din lærer, om den ordbog du har brug for forefindes. Hvis du er selvstuderende skal du selv medbringe ordbog


Prøver i FVU-Matematik

 • På trin 1 er prøvetiden 1 time og 30 minutter
 • På trin 2 er prøvetiden 2 timer


Tilladte hjælpemidler

 • Det er tilladt at anvende alle hjælpemidler

Mød op i god tid! Prøven starter til den angivne tid. Det er vigtigt, at du møder op i god tid, 30 minutter før prøven starter, og at du medbringer gyldig legitimation med billed-id, gerne opholdskort, pas, eller kørekort. Hvis ikke der kan fremvises gyldig legitimation, kan prøven ikke aflægges. Kommer du for sent, og prøven er startet, afvises du. Udebliver du fra prøven trods tilmelding, har du først mulighed for at komme til trinprøve til den næste terminsdato – du er selv ansvarlig for at tilmelde dig igen.

Har du brug for ekstra tid til prøven? Institutionen træffer afgørelse om tilbud af særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre tilsvarende specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Hvis du er i denne målgruppe, skal du rette henvendelse til administrationen på tlf. 91346616, så der i god tid kan ansøges om dispensation.

Hvis du er ordblind - Der tilbydes elektroniske versioner af trinprøverne ved diagnosticeret ordblindhed. Ved alle FVU prøver kan der anvendes IT-støtte, hvis dispensationsansøgningen er godkendt. Kursisten må da anvende både oplæsning og ordforslag under besvarelsen af prøven. Opgaverne kan afleveres indskrevet i hånden eller printet fra computeren. Hvis opgaven ønskes printet, overføres opgavebesvarelsen til et usb-stik, som prøvevagten printer ud fra. Det forventes, at kursisten er vant til at benytte hjælpemidler til læsning og stavning, og derfor ikke skal have hjælp til dette umiddelbart før eller under prøven.

Bortvisningsgrundlag - Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve. En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, kan af institutionen bortvises fra prøven – specifikke regler omkring brugen af telefon, internet m.m. oplyses af prøvevagter på dagen.

Hvis du vil klage 

Klagen kan vedrøre:

 1. eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav
 2. prøveforløbet eller
 3. bedømmelsen

Klage over prøver indgives af eksaminanden til institutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen skal indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse. Kontakt administrationen på mean@zbc.dk eller bemc@zbc.dk for at få hjælp/vejledning.

Hvornår får jeg svar på min prøve? Opgaverne skal rettes af en beskikket censor, og denne procedure tager tid. Du skal derfor regne med minimum 21 dages ekspeditionstid.

Navn: Forberedende voksenundervisning (FVU)

Type: Grundskoleniveau mv.

Opstart: Du begynder undervisningen, når du har gennemgået en test. Testen viser hvilket trin, du skal undervises på.

Varighed: Afhængig af fag og trin er et FVU-forløb på mellem 40 og 80 lektioner. Afhængig af fag og trin er et FVU-forløb på mellem 40 og 80 lektioner.

Adgangskrav

 • Tilbuddet henvender sig både til beskæftigede, ledige og studerende
 • Er du mellem 18 og 25 år skal du opfylde følgende kriterier:
  • Du har et fast job på minimum 20 timer om uger
  • Du har gennemført – eller er i gang med - en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, men kan have gavn af forberedende undervisning i dansk og matematik
  • Du har barselsorlov fra dit arbejde og ønsker forberedende undervisning i dansk og matematik
  • Du får ikke tilbudt – eller har udtømt dine muligheder for – forberedende grunduddannelse
  • Du deltager i undervisning under Kriminalforsorgen
 • Er du under 18 år er FVU ikke et tilbud, du kan benytte dig af.

- Vi hjælper dig med at afklare, om FVU er det rigtige tilbud for dig.

Økonomi: Der er ingen deltagerbetaling. Mulighed for SVU (kun for beskæftigede).
Er du tilknyttet jobcentret, er der særlige regler

Tilmelding til test: Udfyld tilmeldingsblanketten nederst på denne side.

Tilmeldingsblanket til FVU