Pædagogisk arbejde i SFO

Pædagogisk arbejde i SFO
19-09-2022
Pædagogisk arbejde i SFO
ZBC Ringsted Selandia Park 6-8 4100 Ringsted
9 dage Daghold
Info om fag

Målgruppe: Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Beskrivelse: Uddannelsen tager udgangspunkt i, at deltageren opnår viden om og forståelse for de værdier, intentioner og krav til forældreinddragelse, der ligger til grund for den styrkede læreplan, og dagtilbuddets formulerede mål og forventninger, herunder at:

Deltageren systematisk kan arbejde med forældreinddragelse som en gennemgående og tværgående dimension i den pædagogiske praksis, arbejde bevidst med rammer for forældrenes medindflydelse og medbestemmelse, samt inddragelsens betydning for det enkelte barn og børnegruppen.
Deltageren kan alene eller sammen med kolleger, i et tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde og ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, organisere, tage del i og løbende evaluere samarbejdet med den enkelte familie og forældregruppe.
Deltagerne kan, gennem planlagte og ikke planlagte aktiviteter, inddrage børne- og forældreperspektivet i arbejdet med børnenes trivsel, udvikling og læring i et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde tilpasset den enkelte familie.
Deltageren kan, ud fra overvejelser om sammenhæng, mål, indhold, metode og relevante kanaler og medier, tilrettelægge og gennemføre formelle og uformelle former for forældresamarbejde.
Deltageren kan, alene og sammen med forældrene og kollegaer, løbende reflektere over og forventningsafstemme inddragelsens form, indhold og resultater i relation til barnets trivsel og udvikling.

Fagnummer: 48730 Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.589,20

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere i skolefritidsordninger.

Beskrivelse: Deltageren skal have forståelse for børns trivsel, udvikling, læring, samt dannelse og kunne handle i forhold til de pædagogiske målsætninger og den lovmæssige ramme i SFO og folkeskolen.

Herunder kan deltageren:

med afsæt i børneperspektiver, børnefællesskaber og legens betydning indgå i samspil med børnene ud fra en forståelse af børns fysiske, psykiske og sociale udvikling. Herunder har deltageren blik for at sikre børnene medindflydelse både i voksenorganiserede aktiviteter og selvvalgt leg.
med udgangspunkt i børnenes udviklings- og læringsbehov understøtte læringsfællesskaber og aktiviteter i hhv. skole og fritid, herunder have et særligt fokus på fritidsdelens karakteristika, hvor kreativitet, krop og bevægelse, sundhed og digital dannelse vægtes.
arbejde med inklusions- og trivselsindsatser i SFO og skole, med afsæt i sociale fællesskaber, konfliktløsning og tiltag, der understøtter børn i udsatte positioner.
arbejde med overgange, i en tværgående rolle, der understøtter det enkelte barns trivsel i relation til brobygning mellem dagtilbud, indskoling og SFO, herunder indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde.
indgå i respektfuldt samarbejde med forældre om barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse, samt omkring sammenhænge mellem skole, SFO og hjemmet.
Reflektere over og kontinuerligt justere egen rolle, samt indgå i udviklingen af SFO og skolens pædagogiske praksis.

Fagnummer: 49856 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.179,00