Dyretransport_undergruppe(2)

Dyretransport - kompetencebevis (heste)

Dyretransport - kompetencebevis (heste)

09-10-2023
Dyretransport - kompetencebevis (heste)
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,5 dage Daghold
17-01-2024
Dyretransport - kompetencebevis (heste)
ZBC Køge Campusbuen 40 4600 Køge
2,5 dage Daghold
07-02-2024
Dyretransport - kompetencebevis (heste)
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,5 dage Daghold
22-05-2024
Dyretransport - kompetencebevis (heste)
ZBC Køge Campusbuen 40 4600 Køge
2,5 dage Daghold
19-06-2024
Dyretransport - kompetencebevis (heste)
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,5 dage Daghold
21-08-2024
Dyretransport - kompetencebevis (heste)
ZBC Køge Campusbuen 40 4600 Køge
2,5 dage Daghold
02-10-2024
Dyretransport - kompetencebevis (heste)
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2,5 dage Daghold
4 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du vil kunne håndtere og klargøre heste til lastbiltransport
  • Du vil lære, hvordan du undgår, at hestene påføres stress, smerte eller bliver beskadiget
  • Du vil få kendskab til planlægning af dyretransporter, indretning og krav til transportmidlet
  • Du vil lære om dyrets behov og adfærd, samt hvordan man bedømmer dyrs transportegnethed   
  • Du vil lære at føre logbog efter gældende regler
  • Du kan igangsætte nødprocedurer i forbindelse med havari, mangel på ventilation, tilskadekomst eller sygdom blandt dyrene 
Info om fag
45867 - Dyretransport - håndtering på samlesteder

Målgruppe: Personale på samlepladser og i transportvirksomheder samt chauffører og ledsagere under transport af levende dyr.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, planlægning af dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs transportegnethed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, smerte eller beskadigelse.

Fagnummer: 45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 3.202,35
45868 - Dyretransport - kompetencebevis

Målgruppe: Personale på samlepladser og i transportvirksomheder samt chauffører og ledsagere under transport af levende dyr.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag af kendskab til kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi samt bestemmelser for lange transporter udføre lastbiltransport af levende dyr.
Kan desuden føre logbog efter gældende regler samt iværksætte nødprocedurer i tilfælde af havari, mangel på ventilation, tilskadekomst og sygdom blandt dyrene samt tage de nødvendige skridt til eventuel aflivning.
Der erhverves kompetencebevis for chauffører, der udfører transporter af tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder, -svin eller fjerkræ.

Fagnummer: 45868 Dyretransport - kompetencebevis Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 2.214,90
40080 - Individuel kompetencevurdering i AMU

Målgruppe: Individuel kompetencevurdering i AMU retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser, og som ønsker at få vurderet og anerkendt deres realkompetencer i forhold til AMU-uddannelserne.

Beskrivelse: Dette uddannelsesmål er oprettet udelukkende for at kunne administrere IKV i AMU. IKV i AMU er et selvstændigt program i AMU-systemet. Programmet styres og beskrives udelukkende på lov- og bekendtgørelsesniveau, fordi IKV i AMU ikke er en AMU-uddannelse, dvs. en arbejdsmarkedsuddannelse eller et enkeltfag optaget i FKB.

Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give deltageren anerkendelse for dennes viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender deltagerens realkompetencer i form af en individuel AMU-uddannelsesplan, udstedelse af AMU-uddannelsesbevis(-er) og/eller AMU-kompetencebevis, når der er grundlag herfor.

For en nærmere beskrivelse af formål, mål, tilrettelæggelse, bevisudstedelse m.v. for IKV i AMU henvises til:

- Lov nr. 446 af 10. juni 2003 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. med senere ændringer, herunder ved lov nr. 556 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Udbygning af anerkendelse af realkompetencer på voksen- og efteruddannelsesområdet m.v.)

- Bekendtgørelse nr. 802 af 22. september 2003 om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser med senere ændringer

Varigheden for IKV i AMU er op til 5 dage.

Dette mål har samme formål og mål som mål nr. 40081 Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I (IKV i AMU - F/I), bortset fra målgruppe og varighed.


Fagnummer: 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.812,25