Social__og_specialp__dagogik_undergruppe

Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du med viden om lovgivning og formålet med handleplaner, tilrettelægge en pædagogisk indsats og gennemføre en trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren. Du lærer at dokumentere den pædagogiske indsats og synliggøre de opnåede resultater via journalisering, referater og udarbejdelse af statusrapporter og derved medvirke til at kvalitetssikre det samlede borgerforløb.

Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får viden om lovgivning og formålet med handleplaner
  • Du lærer at dokumentere den pædagogiske indsats og synliggøre de opnåede resultater, for derved at medvirke til at kvalitetssikre det samlede borgerforløb
  • Du lærer om magt og omsorg i det pædagogiske arbejde
  • Du får input til dit samarbejde med kollegaer og pårørende med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov
Info om fag
48430 - Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder inden for voksenhandicapområdet og det socialpsykiatriske område. Det kan eksempelvis være pædagogmedhjælpere, værkstedsassistenter og pædagogiske assistenter. Ligeledes er uddannelsen også rettet mod det specialpædagogiske område i forhold til børn og unge med udviklingsforstyrrelser og/eller problemskabende adfærd, målgruppen er her personale der arbejder på døgninstitutioner og opholdssteder.

Beskrivelse:
Deltageren kan, med udgangspunkt i viden om lovgivning og formålet med handleplaner, tilrettelægge en pædagogisk indsats, der tager afsæt i visiterede ydelser og gældende tilbud.
Deltagerne kan i samarbejde og med afsæt i borgerens ønsker og behov, tilrettelægge en pædagogisk praksis der giver borgeren støtte, vejledning og indflydelse på egen hverdag.
Deltagerne har fokus på udvælgelse af relevante metoder herunder indsamling af data, observationer og analyse samt anvendelsen af dokumentation til brug for opfølgning af den tilrettelagte borgerindsats.
Deltageren kan benytte det understøttende dokumentationsarbejde via arbejdspladsens it-system samt synliggøre indsatsen og de opnåede resultater via journalisering, referater og udarbejdelse af statusrapporter og derved medvirke til at kvalitetssikre det samlede borgerforløb.
Deltageren kan reflektere over de indsamlede resultater og indsatsforløb, med henblik på mulige forbedringer og tilpasninger i forhold til borgens behov, egne ønsker og livskvalitet.
Deltageren kan forholde sig til de mål der er i forhold til Socialtilsynets kvalitetsmodel og fokusområder indenfor arbejdet med mennesker med nedsat psykisk - og fysisk funktions nedsættelser. Deltageren kan endvidere forholde sig til målgruppevurdering, målsætning for borgerne og måling af borgerens udvikling op imod de fastlagte mål med indsatsen.
Deltageren kan forholde sig til, i hvor høj grad formålet med borgerindsatsen realiseres og bidrager til, at borgerne trives.
Deltageren kan handle ud fra etiske overvejelser og viden om magtperspektiver i varetagelsen af jobfunktioner såsom støtte-, hjælpe- og omsorgsopgaver, i forhold til borgeren og borgerens trivsel, ret til selv- og medbestemmelse og at være aktør i eget liv.
Deltageren kan indgå i relevant samarbejde med pårørende, kollegaer og andre eksterne samarbejdspartnere ud fra borgerens ønsker og behov.

Fagnummer: 48430 Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75