Arbejdsmiljo_21946-14_undergruppe_2023-2028

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (F/I)

Kort fortalt

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk er den lovpligtige uddannelse, der skal tages inden kursisten kan begynde på den praktiske svejseuddannelse. Dette kursus er udviklet specielt til flygtninge, men kan med fordel også tages af etniske danskere, der har behov for mere tid til praktiske øvelser for at kunne bestå certifikatprøven.

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (F/I)

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer at tage de rette forholdsregler, når du skal arbejde med plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring
  • Du lærer om luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning
  • Du lærer om sundhedsrisikoen ved luftforurening samt hvordan du minimerer din risiko
  • Du lærer at bruge den rette personlige beskyttelse fx høre-, åndedræts- og øjenværn
  • Du lærer, hvordan du bedste beskytter dig selv mod fx optisk stråling
  • Du lærer om el sikkerhed i forbindelse med svejsning samt plasma- og laserskæring
  • Du lærer om kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger
  • Du lærer at forebygge kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27)
Info om fag
48584 - Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (F/I)

Målgruppe: Uddannelsens primære målgruppe er ufaglærte og faglærte med dansk som andetsprog, der ønsker at arbejde med svejsning og termisk skæring. Uddannelsen kan med fordel tages af ufaglærte og faglærte med dansk som førstesprog, der har behov for mere tid til praktiske øvelser for at kunne bestå certifikatprøven.

Beskrivelse: Deltageren har et grundlæggende kendskab til den danske model for ansvar og tilsyn på arbejdsmiljøområdet.

Deltageren har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Deltageren har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:

1. Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder:
Røg, støv og gasarter
Forureningens art og mængde, afhængig af proces

2. Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder:
Irritation af luftveje og hud
Kronisk bronkitis
Astma
Manganisme
Kræft
Reproduktionsskader
Allergi
Grænseværdier
Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader

3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder:
Regler for ventilation – punkt-, proces- og rumventilation
Udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugning
Substitution
Regler for brug af åndedrætsværn

4. Optisk stråling, herunder:
Risici for skader på øjne og hud
Personlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v.

5. Personlige værnemidler - generelt
Øjenværn
Høreværn
Brug af åndedrætsværn
Handsker
Skødeskind
Beskyttelsesærmer
Beskyttelsesfodtøj

6. El sikkerhed, herunder:
El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæring
Regler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg

7. Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder:
Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger – herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforhold
Forholdsregler ved arbejde i lukkede rum
Sidemandseffekt
Opbevaring af personlige værnemidler
Sikkerhedsorganisationen i virksomheden

I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration

Fagnummer: 48584 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (F/I) Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50