Farligt_gods_undergruppe

ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Kort fortalt

Grund- og specialiseringskursus Tank + klasse 1 + klasse 7 omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager og tanke, inkl. klasse 1 og klasse 7, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
22304 - ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Målgruppe: Personer, der skal transportere farligt gods i emballager og tanke, inkl. klasse 1 og klasse 7, i henhold til ADR-konventionen, nationalt såvel som internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, bestået eksamen, samt udstedelse af ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1 og klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens gældende retningslinjer.
Særlige krav til det faglige indhold:

Kurset skal som et minimum omfatte følgende emner:
- De almindelige bestemmelser vedrørende transport af farligt gods, herunder de vigtigste faretyper.
- Information om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af affald.
- Forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.
- Hvad man skal gøre efter en ulykke (førstehjælp, trafiksikkerhed, grundlæggende viden om brug af beskyttelsesudstyr, skriftlige anvisninger m.v.)
- Mærkning med påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte.
- Formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer.
- Forbud mod sammenlæsning på samme køretøj eller i container.
- Sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages under på- og aflæsning af farligt gods.
- Generelle oplysninger om privatretligt ansvar.
- Information om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer (multimodal transport).
- Håndtering og stuvning af kolli.
- Trafikrestriktioner i tunneler og instruktion i adfærd i tunneller (forebyggelse og sikkerhed, handling i tilfælde af brand eller andre ulykker osv.).
- Bevidsthed om sikring.
- Særlige risici i forbindelse med eksplosive og pyrotekniske stoffer og genstande.
- Særlige krav vedrørende sammenlæsning af stoffer og genstande i klasse 1.
- Særlige farer i forbindelse med ioniserende stråling.
- Særlige krav vedrørende emballering, håndtering, sammenlæsning og stuvning af radioaktive stoffer.
- Særlige forholdsregler, der skal tages i tilfælde af en ulykke, der involverer radioaktive stoffer.
- Hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel, herunder ladningens bevægelser.
- Særlige krav til tankkøretøjer.
- Generel teoretisk viden om de forskellige og forskelligartede lastnings- og aflæsningssystemer.
- Specifikke yderligere bestemmelser, der finder anvendelse på brugen af tankkøretøjer (godkendelsesattester, godkendelsesmærkning, afmærkning med faresedler og orangefarvede skilte mv.).

Fagnummer: 22304 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank Varighed 6 dage