Social-_og_special_paed_21608_undergruppe_2023-2028

KUA - psyk. 8

KUA - psyk. 8

27-08-2024
KUA - psyk. 8
ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted
25 dage Daghold
Info om fag
48720 - Klinisk psykiatrisk praksis

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter med erfaring fra psykiatrisk praksis.

Beskrivelse: Deltageren øger sine kompetencer til at agere etisk, refleksivt og klinisk kompetent på baggrund af forståelse for betydningen af menneskesyn, værdier og relationer i psykiatrisk praksis under et individorienteret- og brugerinddragende paradigme.
Deltageren har udviklet sit kliniske blik og kan foretage klinisk objektiv observation af psykiatribrugerens symptomer og adfærd samt koble dette til viden om psykopatologi og behandling, herunder anvende psykometri-redskaber relevant for egen praksis med henblik på at opspore og forebygge forværring.
Deltagerne kan endvidere via klinisk refleksion anvende observationerne til planlægning og evaluering af psykiatrisk sygepleje og nonfarmakologisk indsats med fokus på brugerinddragelse og recovery.
Deltageren styrker sine kompetencer til professionel relationsopbygning og -udvikling og kan samarbejde med bruger og dennes pårørende om målrettet at udvikle disses mestringskompetencer, herunder er deltageren bevidst om egen andel af interaktion, kommunikation og rolle.
Deltageren er trænet i at beskrive kliniske observationer systematisk og præcist mundtligt såvel som skriftligt, herunder at anvende et nuanceret fagsprog og evne til faglig argumentation. Deltageren styrker sine kompetencer til at formidle observationer i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, ligesom deltageren øger sine kompetencer til faglig refleksion over egen og andres praksis og derigennem bidrager til udvikling af praksis.

Fagnummer: 48720 Klinisk psykiatrisk praksis Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 10.011,25
49933 - Projekt- og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdergrupper, der arbejder som praksisnære ressourcepersoner, fx praktikvejledere, demensvejledere og lignende eller andre medarbejdergrupper, der arbejder indenfor sundhedsvæsenet og som har et ønske om at arbejde med kvalitetsudvikling af egen praksis. Det kan med fordel anbefales at deltagere har gennemført AMU-uddannelsen "46977 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser", eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltageren:

Kan identificere relevante problemstillinger for egen praksis og kan inddrage borgere/patienter/pårørende samt mono- og tværprofessionelle samarbejdspartnere, hvor det er relevant for udvikling og forbedring af praksis.
Kan anvende teorier og metoder om kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, og deltage aktivt i udvikling og forbedring af egen praksis, herunder have ansvar for mindre indsatser og delprojekter.
Har viden om lokale- og nationale mål og indsatser for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, og kan inddrage og arbejde ud fra disse, i forhold til at igangsætte udvikling fx med fokus på nye teknologier, arbejdsgange, screeningsværktøjer eller lignende der kan forbedre praksis.
Kan deltage i, og have ansvar for dele af evaluerings- og implementeringsfasen, herunder fx vidensdeling af resultater i egen organisation.

Fagnummer: 49933 Projekt- og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75
49456 - Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse.

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter ansat i den kommunale og regionale psykiatri.

Beskrivelse: Deltageren kan, på baggrund af viden om sammenhængene mellem livsstil, bivirkninger af medicin og forekomsten af overdødelighed hos mennesker med alvorlig sindslidelse:

foretage relevant observation, monitorering og analyse af vitale værdier og deltage i behandling af somatiske tilstande.
vurdere hvilke samarbejdspartnere, der er relevante at inddrage i forhold til arbejdet med tidlig opsporing og behandling af somatisk sygdom, samt indgå i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring dette.
handle i overensstemmelse med lokale retningslinjer samt regionale og nationale standarder og strategier.

Deltageren kan selvstændigt tage initiativ til vejledning og rådgivning i relation til livsstil hos det enkelte menneske med sindslidelse mhp. forebyggelse og behandling af somatisk sygdom, herunder:

inddrage etiske aspekter omkring livskvalitet og ulighed i sundhed i samarbejdet med mennesker med en sindslidelse.
forholde sig til og tage ansvar for egen rolle og adfærds betydning for samspillet med og relationen til mennesker med sindslidelse.
i sin vejledning og rådgivning af borgeren inddrage viden om, hvordan kropsopfattelse hos den sindslidende kan have betydning for fysisk aktivitet.
i sin vejledning og rådgivning inddrage viden om effekten af fysisk aktivitet på de fysiologiske processer, herunder neurotransmitterstoffer, og betydningen for den mentale og kropslige tilstand.

Fagnummer: 49456 Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse. Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75