D__rmand_vagt_undergruppe

Grundlæggende Vagt

Kort fortalt

Deltageren kan udføre almindeligt forekommende vagtopgaver fagligt og sikkerhedsmæssigt korrekt med baggrund i gældende lovgivning.

Grundlæggende Vagt

05-08-2024
Grundlæggende vagt
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
30 dage Daghold
19-08-2024
Grundlæggende vagt
ZBC Vordingborg Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg
30 dage Daghold
26-08-2024
Grundlæggende vagt
ZBC København Hedegaardsvej 88 2300 København S
30 dage Daghold
16-09-2024
Grundlæggende vagt
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
30 dage Daghold
21-10-2024
Grundlæggende vagt
ZBC Vordingborg Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg
30 dage Daghold
21-10-2024
Grundlæggende vagt
ZBC København Hedegaardsvej 88 2300 København S
30 dage Daghold
04-11-2024
Grundlæggende vagt
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
30 dage Daghold
4 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer at udføre forskellige vagtopgaver efter gældende lovgivning
  • Du lærer om rapportering og at sikre et gerningssted
  • Du får viden om kommunikation og konflikthåndtering
  • Du får viden om din egen sikkerhed som vagt

 

Du kan hente samtykkeerklæringen HER

Info om fag
49697 - Grundlæggende Vagt

Målgruppe: For at kunne deltage på kurset skal du forhåndsgodkendes. Forhåndsgodkendelsen opnås ved, at du udfylder en samtykkeerklæring, om at uddannelsesinstitutionen må rette henvendelse til politiet med henblik på, at politiet må søge oplysninger om dig i politiets registre for at kunne vurdere, om du på nuværende tidspunkt opfylder de vandelsmæssige betingelser for at kunne blive godkendt til ansættelse som vagt.Der er alene tale om en forhåndsgodkendelse, og uddannelsesinstitutionen gøres ikke bekendt med årsagen til, at en ansøger evt. ikke kan forhåndsgodkendes.Klik her for at udfylde samtykkeerklæringen: https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsud... skolen ikke har modtaget forhåndsgodkendelsen inden kursets start, kan du alligevel starte på kurset. Viser det sig, at du ikke kan få en forhåndsgodkendelse, kan du ikke fuldføre kurset Grundlæggende Vagt, og du vil blive bedt om at stoppe øjeblikkeligt. Deltagergebyret vil ikke blive tilbagebetalt.Skolen må ikke udlevere deltager- eller uddannelsesbevis, før de har modtaget forhåndsgodkendelsen, men du må gerne gå til den afsluttende prøve.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med almindelige vagtopgaver
I praksis udfører følgende former inden for vagt:
- ronderende vagt
- alarmpatrulje
- stationær / bevogtning
- servicevagt
- butikskontrol
- offentlig vagt (rådhusbetjente m.fl.)
Medvirke til opbygningen af
- instruktioner
- rondebeskrivelser
- forholdsordrer

I forbindelse med andre vagtrelaterede arbejdsfunktioner
have viden om:
- kontrolcentralassistent
- sikkerhedsreceptionist
- specialvagt (psykiatri m.v.)
- værditransport
- dørmand
- personbeskyttels
- kontrollør (bus, p-vagter m.fl.)

I forbindelse med skader og uheld
forebygge og begrænse
- skader ved kriminelle handlinger
- energitab
forebygge, begrænse og begynde førsteindsats ved
- brand, herunder agere i forhold til ABA-anlæg
- vandskade
- skade på tekniske installationer og miljø
yde førstehjælp, herunder anvende hjertestarter

I forbindelse med tekniske installationer
forstå brugen af
- eltavler
- varmeanlæg
- vandtilførsel
- central teknikstyring

I forbindelse med service og kvalitet
lade service og kvalitet indgå som en integreret del af det daglige arbejde
tage hensyn til branchens certificeringsordninger og kravsspecifikationer
arbejde fleksibelt og i samarbejde med
- kollegaer
- kunder
- myndigheder
forstå begreberne
- kerneydelser
- periferiydelser
- serviceydelser
yde optimal service og tage hensyn til
- den aktuelle virksomheds
- sikkerhed
- ønsker til serviceniveau
- vagtens personlige sikkerhed
forstå betydningen af vagtens
- uniformering
- personlige fremtræden
- adfærd

I forbindelse med retsregler
udføre sine arbejdsopgaver korrekt ud fra gældende hovedlove:
- grundloven
- straffeloven
- retsplejeloven
udføre sine arbejdsopgaver korrekt ud fra gældende særlove
- vagtloven
- våbenloven
- knivloven
- restaurationsloven
- love om forskelsbehandling og ligebehandling
- TV-overvågningsloven
- færdselsloven
- politiloven
- hundeloven
- ordensbekendtgørelsen
- persondataforordningen
- serviceloven
- lov om mark- og vejfred
- lovgivning vedrørende parkering
- jernbaneloven
- fælles landsdækkende rejseregler
- psykiatriloven
Reagere korrekt ved
- retshåndhævelse
- nødværge
- nødret
- anholdelse

I forbindelse med rapportering, melding og gerningsstedsbevarelse
udføre almindelig, daglig rapportering, herunder
- arbejde ud fra principper i GDPR og persondataforordningen
- anvende almindelige
- meldesystemer
- kvitteringssystemer
- kontrolsystemer
- afgive rapport ud fra principper om
- opbygning
- sprogbrug
- indhold
- udfylde blanketter
- ved butikstyveri
- ved en alarmpatrulje
sikre et gerningssted, herunder tilgodese politiets efterforskning
afgive signalement af personer og køretøjer
anvende foto- og videodokumentation

I forbindelse med personlig sikkerhed, kommunikation og konflikthåndtering
medvirke til at opretholde et højt sikkerheds- og serviceniveau
inddrage viden om kommunikation og konflikthåndtering, så
- risikoen for sproglige og fysiske konflikter minimeres
i kommunikation og adfærd inddrage viden om
- kulturforskelle mellem mennesker som mulig konfliktårsag
- psykisk syge
- udadreagerende mennesker
anvende praktisk konflikthåndtering, herunder
- tage udgangspunkt i gældende lovgivning om magtanvendelse
- fastholdelse, herunder brug af håndjern
- frigørelsesteknikker
anvende kommunikationsmidler og tilgodese den personlige sikkerhed

I forbindelse med Security Awareness
holde sig informeret om det aktuelle nationale trusselsbillede og løbende opdatere sin viden herom
have viden om
- bander og grupperinger
- visitationszoner
ved afvigelser på normalbilledet
- udvise skærpet opmærksomhed på afvigelser ud fra viden om normalbilledet
- kende sin rolle
- handle hensigtsmæssigt
kende vagtens rolle i beredskabssituationer, herunder evakuering

I forbindelse med arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmiljø
skabe tryghed for den pers...

Fagnummer: 49697 Grundlæggende Vagt Varighed 30 dage AMU-pris: DKK 6.240,00 Uden for målgruppe: DKK 19.772,50