Retningslinjer Covid-19

Krav til test af kursister og elever

Du skal kunne fremvise en test, der højest er 72 timer gammel, hvis du møder op på ZBC

Alle, der har fysisk fremmøde på ZBC, skal kunne fremvise en negativ Corona-test, der ikke er mere end 72 timer gammel.

Kravet til dokumentation af test er følgende:

 • At elever/kursister/deltagere skal kunne dokumentere, at de inden for de seneste 72 timer (regnet fra tidspunktet hvor testen er taget) har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten kviktest (antigen-test) eller PCR-test for covid-19.
 • Dokumentation for covid-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Al dokumentation af testresultater skal og bliver slettes efter 14 dage.
 • Testresultatet kan afleveres enten som upload i Lectio eller Moodle (jf. separat instruks) eller ved fysisk fremvisning. Hvert uddannelsesområde beskriver deres procedure og sender denne til det ansvarlige direktionsmedlem.
 • Dokumentationen skal indeholde:
  • Personens navn
  • Tidspunktet for testtagningen
  • Resultatet af testen

I praksis er proceduren følgende

 • Elever/kursister/deltagere får foretaget testen i deres fritid og har ansvaret for, at de altid har en test, der ikke er mere end 72 timer gammel.
 • Læreren tjekker hver dag ved undervisningens begyndelse elever/kursister/deltageres dokumentation af testresultater. Møder en elev/kursist/deltager for sent, skal vedkommende i stedet fremvise sin testdokumentation til den relevante, administrative medarbejder for ikke af forstyrre undervisningen.
 • Læreren kontrollerer, at dokumentationen lever op til ovenstående krav.
 • Er læreren i tvivl om eleven/kursisten/deltagerens identitet, skal personen kunne forevise pas, kørekort eller sygesikringskort, der bekræfter, at testresultatet er elevens.
 • Læreren noterer kontrolresultatet på fraværsregistreringslisten.
 • Elever/kursister/deltagere, der ikke kan/vil fremvise et gyldigt testresultat, sendes straks hjem fra skolen og registreres med ulovligt fravær. Disse elever/kursister/deltagere får ikke nødundervisning.
 • Elever/kursister/deltagere, der er smittet med covid-19, skal stadigvæk modtage nødundervisning.
 • Der er ikke krav om test i de uger, hvor elever/kursister/deltagere ikke møder fysisk frem.

Hvem er undtaget fra krav om test

Kravet om test af elever/kursister/deltagere gælder ikke for:

 • Elever/kursister/deltagere, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19. Dette skal dokumenteres med lægeerklæring (se skabelon på intra/lectio/moodle).
 • Elever/kursister/deltagere, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19. Dette skal dokumenteres med lægeerklæring (se skabelon på intra/lectio/moodle).
 • Elever/kursister/deltagere, der inden for de sidste 12 uger har været smittet med covid-19. De skal kunne fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

Hent attest om fritagelse for test for covid-19

Elever/kursister/deltagere, der er færdigvaccineret, er stadig underlagt krav om test.

Ved positivt testresultat

 • Ved et positivt testresultat må eleven/kursisten/deltageren ikke møde frem på skolen. Eleven/kursisten/deltageren modtager nødundervisning, og skolen bistår med identifikation af nære kontakter.
 • Alle, der i mere end 15 minutter har været inden for 2 meter af en person (fx i samtale med personen), der har fået påvist ny coronavirus, er nære kontakter.
 • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) fra en person, der har fået påvist ny coronavirus, er nære kontakter.
 • Nære kontakter sendes hjem til selvisolation og opfordring til at blive testet – første gang på 4. dagen efter kontakten og anden gang tidligst på 6. dagen.
 • Nære kontakter kan vende tilbage til skolen, når de kan dokumentere to negative testresultater.

Elevhotel

 • Når eleverne møder ind søndag aften, skal de kunne dokumentere negativt testresultat.
 • Elever/kursister/deltagere på uddannelser med krav om test, som ikke lever op til dette krav, vil ikke kunne bo på kostafdelinger.
 • Følgende elevgrupper vil dog kunne bo på kostafdelinger på trods af, at de ikke lever op til testkravet:
  • Elever, kursister og deltagere, der er undtaget for nedlukningen, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.
  • Børn, unge og andre elever, deltagere og kursister indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre eller de pågældende selv har bopæl eller sædvanlig bolig i Grønland, på Færøerne eller i udlandet.