SOSU_og_P__D_hero

Værdigt liv med demens

Værdigt liv med demens

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
45602 - Samarbejde med pårørende

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedshjælpere i hjemmeplejen og på plejecentre samt til social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og den sekundære sundhedssektor.

Beskrivelse: Deltageren kan etablere og indgå i et konstruktivt samarbejde med de pårørende og borgeren inden for rammerne af lokale, kommunale eller regionale strategier og politikker.
På baggrund af viden om borgerens og de pårørendes livssituation, forudsætninger og ønsker, kan deltageren aktivt udvikle samspillet mellem fagprofessionel, pårørende og borger, herunder formidle relevante informationer samt vejlede og rådgive om tilbud til de pårørende.

Deltageren kender egen rolle og ansvar i samspillet samt egen adfærds betydning for samarbejdet og kan anvende relevante metoder, der understøtter den professionelle relation. Endvidere kan deltageren forstå og håndtere de udfordringer, der kan være i samarbejdet med pårørende.

Deltagerne kan i dette arbejde handle ud fra etiske og juridiske aspekter, herunder f.eks. tavshedspligt og borgerens selvbestemmelsesret.

Fagnummer: 45602 Samarbejde med pårørende Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.999,40
48478 - Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens

Målgruppe: Uddannelsen er for faglærte medarbejdergrupper som fx social-og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter, samt pædagogiske assistenter, der varetager sundhedsfagligt og/eller pædagogisk arbejde med borgere med demens. Det anbefales at deltageren har erfaring i at arbejde med mennesker med demenssygdomme og en grundlæggende viden om demenssygdom svarende fx til arbejdsmarkedsuddannelsen "42673 personer med demens, sygdomskendskab" og/eller "44327 Omsorg for personer med demens" eller tilsvarende kompetencer.

Beskrivelse: Med udgangspunkt i en personcentreret tilgang, demensfaglig forståelse og metoder kan deltageren arbejde med:

betydningen af adfærdens gensidige påvirkning i interaktionen, herunder reaktioner og roller, der styrker relationer mellem den fagprofessionelle og mennesket med demenssygdom.
refleksion af egen adfærds indvirken og regulering i samspillet, samt tage ansvar i relationen med mennesket med demenssygdom.
anvendelse af viden om sansestimulationens betydning for trivsel- og samarbejde med mennesket med demens, samt en forståelse for tegn og symptomer på understimuli/overstimuli.
betydningen af forebyggende indsats for at minimere magtanvendelse ved mennesker, der udviser ændret adfærd og psykiske forstyrrelser i forbindelse med demenssygdom.
at fremme livsudfoldelsen hos mennesker med demenssygdom ved at styrke identiteten, integriteten og selvbestemmelsesretten ud fra kendskab til socialpædagogisk faglighed.

Fagnummer: 48478 Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.179,00
47969 - Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient

Målgruppe: Målgruppen er medarbejdere i funktioner svarende til social og sundhedsassistenter el. lign, ansat i den primære og den sekundære sundhedssektor.

Beskrivelse: Deltagerne kan selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper, rådgive og vejlede borger, patient og evt. pårørende i aktiviteter, der vedligeholder og styrker borgerens fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsniveau.

Deltageren kan tilrettelægge og forestå en rådgivnings- og vejledningsindsats, hvor deltageren tager afsæt i borgerens livsverden og indgår i en ligeværdig dialog med borgeren, herunder tager højde for etiske dilemmaer. Deltageren har forståelse for betydningen af egen rolle og værdier og kan reflektere over indsatsen med henblik på at kvalificere fremtidig vejledning og rådgivning.

Deltageren har kendskab til de juridiske aspekter som eks. tavshedspligt, borgerens selvbestemmelsesret og lign. i forbindelse med vejleder-rådgivningsrollen.

Fagnummer: 47969 Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.999,40