SOSU_og_P__D_hero

Pædagogisk arbejde i SFO

Pædagogisk arbejde i SFO
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Beskrivelse: Uddannelsen tager udgangspunkt i, at deltageren opnår viden om og forståelse for de værdier, intentioner og krav til forældreinddragelse, der ligger til grund for den styrkede læreplan, og dagtilbuddets formulerede mål og forventninger, herunder at:

Deltageren systematisk kan arbejde med forældreinddragelse som en gennemgående og tværgående dimension i den pædagogiske praksis, arbejde bevidst med rammer for forældrenes medindflydelse og medbestemmelse, samt inddragelsens betydning for det enkelte barn og børnegruppen.
Deltageren kan alene eller sammen med kolleger, i et tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde og ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, organisere, tage del i og løbende evaluere samarbejdet med den enkelte familie og forældregruppe.
Deltagerne kan, gennem planlagte og ikke planlagte aktiviteter, inddrage børne- og forældreperspektivet i arbejdet med børnenes trivsel, udvikling og læring i et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde tilpasset den enkelte familie.
Deltageren kan, ud fra overvejelser om sammenhæng, mål, indhold, metode og relevante kanaler og medier, tilrettelægge og gennemføre formelle og uformelle former for forældresamarbejde.
Deltageren kan, alene og sammen med forældrene og kollegaer, løbende reflektere over og forventningsafstemme inddragelsens form, indhold og resultater i relation til barnets trivsel og udvikling.

Fagnummer: 48730 Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.589,20

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere i skolefritidsordninger.

Beskrivelse: Deltageren kan igangsætte og støtte leg og beskæftigelse baseret på fritidskulturen i SFO’en og i det fritidspædagogiske arbejde. Deltageren kan indgå i samspil med børnene ud fra en forståelse af de 6-12-åriges udvikling og kompetence og kan støtte den enkelte i at indgå i sociale fællesskaber. Deltageren kan undersøge og dokumentere egen praksis for derved at øge handlemulighederne samt perspektiverne i et fremtidigt fritidspædagogisk arbejde.
Deltageren kan forstå og anvende viden om samarbejdsprocesser i forholdet til kolleger i SFO’en og på skolen og har forståelse for de to kulturers betydning for samarbejdet. Deltageren kan indgå i pædagogisk udvikling på området i fællesskab med skolens personale ud fra kendskab til lovgrundlag og visioner for skolens samlede virke.

Fagnummer: 44887 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.858,25