SOSU_og_P__D_hero

Klinisk psykiatrisk praksis

Klinisk psykiatrisk praksis
13-09-2022
Klinisk psykiatrisk praksis
ZBC Ringsted Selandia Park 6-8 4100 Ringsted
24 dage Daghold
Kursusinformation

Forløbet består af følgende AMU-kurser

  • Klinisk psykiatrisk praksis - 48720
  • Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse - 49456
  • Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m. - 42929
  • Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling - 42930
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod faglærte og ufaglærte, som enten deltager i eller leder udviklingsarbejde i organisationer eller arbejder med ydelser under forandring inden for social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor. Det kan f.eks. være pædagogmedhjælpere, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter, klubmedarbejdere, værkstedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejere, social- og sundhedsassistenter, portører m.fl.

Beskrivelse: Deltageren kan som medarbejder bidrage til at igangsætte, deltage i og gennemføre innovative processer i det daglige arbejde i samarbejde med kolleger og/eller bruger/borger/barn/patient og evt. pårørende. I det arbejde kan deltageren anvende relevante redskaber og kreative metoder.

Deltageren kan medvirke til at vurdere ressourcemæssig bæredygtighed og konsekvenser af de innovative tiltag. I den forbindelse kan deltageren, når det er relevant, tage højde for gældende lovgivning inden for jobområdet.

Deltageren kan medvirke til implementering af innovative tiltag i organisationen, bl.a. gennem formidling og videndeling.

Fagnummer: 42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.409,60

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod faglærte og ufaglærte, som arbejder inden for social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor med ydelser under forandring eller i organisationer under forandring. Det kan f.eks. være pædagogmedhjælpere, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter, klubmedarbejdere, værkstedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejere, social- og sundhedsassistenter, portører m.fl.

Beskrivelse: I samarbejde med kolleger og/eller bruger/borger/barn/patient og evt. pårørende kan deltageren medvirke i kreative og innovative processer, der understøtter udviklingen af f.eks. arbejdsmiljø og arbejdsprocesser. Deltageren kan bruge redskaber og metoder, der kan styrke udviklingen af innovative løsninger i den daglige praksis.

Deltageren kender betydningen af at arbejde innovativt inden for jobområdet og kan, når det er relevant, bidrage med ideer eller løsninger, der tager højde for gældende lovgivning.

Fagnummer: 42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m. Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.409,60

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter med erfaring fra psykiatrisk praksis.

Beskrivelse: Deltageren øger sine kompetencer til at agere etisk, refleksivt og klinisk kompetent på baggrund af forståelse for betydningen af menneskesyn, værdier og relationer i psykiatrisk praksis under et individorienteret- og brugerinddragende paradigme.
Deltageren har udviklet sit kliniske blik og kan foretage klinisk objektiv observation af psykiatribrugerens symptomer og adfærd samt koble dette til viden om psykopatologi og behandling, herunder anvende psykometri-redskaber relevant for egen praksis med henblik på at opspore og forebygge forværring.
Deltagerne kan endvidere via klinisk refleksion anvende observationerne til planlægning og evaluering af psykiatrisk sygepleje og nonfarmakologisk indsats med fokus på brugerinddragelse og recovery.
Deltageren styrker sine kompetencer til professionel relationsopbygning og -udvikling og kan samarbejde med bruger og dennes pårørende om målrettet at udvikle disses mestringskompetencer, herunder er deltageren bevidst om egen andel af interaktion, kommunikation og rolle.
Deltageren er trænet i at beskrive kliniske observationer systematisk og præcist mundtligt såvel som skriftligt, herunder at anvende et nuanceret fagsprog og evne til faglig argumentation. Deltageren styrker sine kompetencer til at formidle observationer i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, ligesom deltageren øger sine kompetencer til faglig refleksion over egen og andres praksis og derigennem bidrager til udvikling af praksis.

Fagnummer: 48720 Klinisk psykiatrisk praksis Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 9.077,00

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter ansat i den kommunale og regionale psykiatri.

Beskrivelse: Deltageren kan, på baggrund af viden om sammenhængene mellem livsstil, bivirkninger af medicin og forekomsten af overdødelighed hos mennesker med alvorlig sindslidelse:

foretage relevant observation, monitorering og analyse af vitale værdier og deltage i behandling af somatiske tilstande.
vurdere hvilke samarbejdspartnere, der er relevante at inddrage i forhold til arbejdet med tidlig opsporing og behandling af somatisk sygdom, samt indgå i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring dette.
handle i overensstemmelse med lokale retningslinjer samt regionale og nationale standarder og strategier.

Deltageren kan selvstændigt tage initiativ til vejledning og rådgivning i relation til livsstil hos det enkelte menneske med sindslidelse mhp. forebyggelse og behandling af somatisk sygdom, herunder:

inddrage etiske aspekter omkring livskvalitet og ulighed i sundhed i samarbejdet med mennesker med en sindslidelse.
forholde sig til og tage ansvar for egen rolle og adfærds betydning for samspillet med og relationen til mennesker med sindslidelse.
i sin vejledning og rådgivning af borgeren inddrage viden om, hvordan kropsopfattelse hos den sindslidende kan have betydning for fysisk aktivitet.
i sin vejledning og rådgivning inddrage viden om effekten af fysisk aktivitet på de fysiologiske processer, herunder neurotransmitterstoffer, og betydningen for den mentale og kropslige tilstand.

Fagnummer: 49456 Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse. Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.179,00